Warunki korzystania

Wszystkie strony witryny SECHERON są chronione: © 2013-2019, Sécheron SA, wszelkie prawa zastrzeżone we wszystkich krajach.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KORZYSTANIA ZE STRONY PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI.

Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki korzystania („Umowa”). Właścicielem i operatorem niniejszej strony jest firma Sécheron SA („SECHERON”). Użytkownicy mogą korzystać z niej wyłącznie w osobistych, niekomercyjnych celach. Użytkownik nie jest upoważniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian, adaptacji, reorganizacji, przeformułowywania lub deszyfrowania treści tej witryny w jakikolwiek sposób.

O ile nie wskazano inaczej, materiały zamieszczone na niniejszej stronie służą wyłącznie promowaniu produktów i usług firmy SECHERON.

SECHERON nie gwarantuje, że materiały, produkty lub usługi przedstawione na stronie są odpowiednie lub dostępne we wszystkich lokalizacjach.

Stosowany tu termin „SECHERON” odnosi się do firmy Sécheron SA i/lub jej spółek zależnych bądź spółek zależnych Sécheron Hasler Group, do której należy Sécheron SA. Materiały zamieszczone lub udostępnione na niniejszej stronie internetowej (w tym, bez ograniczeń, wszystkie cyfrowe zdjęcia produktów, systemów, rozwiązań i usług SECHERON oferowanych przez firmę SECHERON) nie mogą być wykorzystywane, redystrybuowane, nadawane, publikowane, kopiowane na żadne inne nośniki ani powielane w celach innych niż osobiste, edukacyjne i niekomercyjne bez uprzedniej pisemnej zgody SECHERON. Materiały te nie mogą być w żaden sposób zmieniane, zniekształcane ani wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób ze szkodą dla wizerunku lub reputacji firmy SECHERON. Prawa autorskie do tych materiałów są własnością firmy SECHERON lub firma SECHERON korzysta z nich za zgodą właściciela. Firma SECHERON nie oświadcza ani nie gwarantuje, że takie materiały nie naruszają praw innych osób. Żadne poniższe informacje nie mogą być interpretowane jako udzielenie, w sposób wyraźny lub dorozumiany, jakiejkolwiek licencji lub innego prawa do wykorzystywania tych materiałów w sposób inny niż zgodny z warunkami zawartymi na niniejszej stronie.

Odpowiedzialność

NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA WRAZ ZE WSZYSTKIMI ZAMIESZCZONYMI NA NIEJ INFORMACJAMI JEST DOSTARCZANA „TAKA, JAKA JEST”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI NIENARUSZALNOŚCI PRAW. [NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE DOMNIEMANYCH GWARANCJI, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYKLUCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA].

W ŻADNYM WYPADKU, W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ZAMIESZCZONE ŁĄCZA, SECHERON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNYCH PODMIOTÓW ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY SPOWODOWANE (MIĘDZY INNYMI) ZANIECHANIEM DZIAŁANIA, BŁĘDEM, POMINIĘCIEM, ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE LUB INNEGO RODZAJU, W TYM, MIĘDZY INNYMI, ZA UTRACONE ZYSKI, PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH Z SYSTEMU OBSŁUGI INFORMACJI LUB W INNY SPOSÓB, NAWET W PRZYPADKU WYRAŹNEGO POWIADOMIENIA NAS O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Zawarte na niniejszej stronie informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. Informacje zawarte na stronie internetowej oraz produkty i usługi, których dotyczą, podlegają okresowym zmianom. SECHERON nie gwarantuje ciągłej dostępności niniejszej strony.

Stosowanie zabezpieczeń przed wirusami i innymi szkodliwymi elementami zależy od użytkownika.

Łącza do stron zewnętrznych

Należy pamiętać, że strony internetowe inne niż strona SECHERON, w tym takie, do których dostęp uzyskano za pośrednictwem niniejszej strony, są niezależne od SECHERON i że SECHERON nie ma kontroli nad treściami na nich zamieszczanymi i nie udziela w odniesieniu do nich żadnych gwarancji.

Kwestie jurysdykcyjne

Niniejsza Umowa podlega prawu Szwajcarii i jest zgodnie z nim interpretowana, z wyłączeniem jakichkolwiek zasad norm kolizyjnych. Wyznaczoną przez Strony jurysdykcją dla rozstrzygania wszelkich sporów sądowych powstałych w związku z niniejszym dokumentem jest Dystrykt Genewski. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie to zostaje uznane za możliwe do oddzielenia od niniejszej Umowy i nie wpływa na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy między stronami w zakresie jej przedmiotu i może być zmieniana wyłącznie na piśmie potwierdzonymi podpisami obu stron.

Żadne podmioty zależne Sécheron Hasler Group oprócz Sécheron SA nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczane na niniejszej stronie.