Podmínky použití

Všechny stránky webu společnosti SECHERON jsou chráněny: © 2013–2019, Sécheron SA, všechna práva vyhrazena ve všech zemích.

PŘED POUŽITÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ.

Používáním těchto webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami použití uvedenými v této dohodě (dále jen „dohoda“). Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Sécheron SA (dále jen „SECHERON“) a lze ji používat pouze pro osobní, nekomerční účely. Nemáte oprávnění jakýmkoli způsobem měnit, upravovat, přeskupovat, přeformulovat nebo dešifrovat obsah těchto webových stránek.

Pokud není uvedeno jinak, jsou materiály uvedené na těchto webových stránkách prezentovány pouze za účelem propagace výrobků a služeb společnosti SECHERON.

Společnost SECHERON neručí za vhodnost materiálů, výrobků nebo služeb zobrazených na webových stránkách ani za jejich dostupnost na všech místech, kde podnikáme.

Pokud se zde používá výraz „SECHERON“, vztahuje se na společnost Sécheron SA a/nebo její dceřiné firmy i na dceřiné firmy společnosti Sécheron Hasler Group, do níž společnost Sécheron SA patří. Materiály obsažené na těchto webových stránkách nebo přístupné přes tyto webové stránky (bez omezení včetně všech digitálních obrázků výrobků, systémů, řešení a služeb nabízených společností SECHERON) se bez předchozího písemného souhlasu společnosti SECHERON nesmí používat, dále distribuovat, vysílat, publikovat, kopírovat na jiná média ani reprodukovat pro jiné účely než osobní, vzdělávací a nekomerční. Tyto materiály se nesmí žádným způsobem upravovat, deformovat ani používat žádným jiným způsobem, který by poškodil image nebo pověst společnosti SECHERON. Autorská práva k těmto materiálům vlastní buď společnost SECHERON, nebo je společnost SECHERON používá se svolením vlastníka. Společnost SECHERON neručí za to, že tyto materiály neporušují práva jiných stran. Žádné informace obsažené na těchto webových stránkách nesmí být vykládány jako výslovné nebo naznačené udělení jakékoli licence nebo jiného práva k používání těchto materiálů jiným způsobem než v souladu se zde uvedenými podmínkami.

Odpovědnost

TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A VŠECHNY INFORMACE, KTERÉ OBSAHUJÍ, JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO NAZNAČENÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ VČETNĚ NAZNAČENÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ. (NĚKTERÉ JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ VYLOUČIT NAZNAČOVANÉ ZÁRUKY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT).

S OHLEDEM NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO NA JAKÉKOLI OSTATNÍ WEBOVÉ STRÁNKY, NA KTERÉ ODKAZUJE HYPERTEXTOVÝ ODKAZ, SPOLEČNOST SECHERON V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEZODPOVÍDÁ ŽÁDNÉ STRANĚ ZA JAKÉKOLI ŠKODY NEBO ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ MIMO JINÉ SELHÁNÍM VÝKONU, CHYBOU ČI VYNECHÁNÍM, ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO JINÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ JAKÉHOKOLI UŠLÉHO ZISKU, PŘERUŠENÍ PROVOZU, ZTRÁT PROGRAMŮ NEBO JINÝCH DAT Z VAŠEHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NEBO ZA JINÉ ŠKODY, I KDYŽ BUDEME VÝSLOVNĚ INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD.

Informace uvedené na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Informace uvedené na těchto webových stránkách i výrobky a služby prezentované na těchto webových stránkách mohou být pravidelně upravovány. Společnost Sécheron neručí za neustálou dostupnost těchto webových stránek.

Je na vás, abyste přijali opatření, která vás ochrání před nepříjemnostmi, jako jsou viry a jiné položky ničivé povahy.

Externí odkazy

Při přechodu na jiné webové stránky, než jsou stránky společnosti SECHERON, a to včetně přechodu z našich webových stránek, berte na vědomí, že tyto webové stránky jsou nezávislé na společnosti SECHERON a že společnost SECHERON nemá nad obsahem těchto webových stránek žádnou kontrolu a s ohledem na tyto webové stránky neposkytuje žádnou záruku.

Problematika jurisdikce

Tato dohoda se řídí švýcarskými právními předpisy a bude podle nich vykládána, aniž by vstoupili v účinnost jakékoli principy střetu zákonů. Za jurisdikci pro případné soudní spory vzniklé v souvislosti s touto dohodou určily strany okres Ženeva ve státě Ženeva. Pokud je jakékoli ustanovení této dohody z určitého důvodu protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, považuje se toto ustanovení za oddělitelné od této dohody a nemá vliv na platnost ani vymahatelnost zbývajících ustanovení. Tato dohoda představuje úplnou dohodu mezi stranami související s předmětem této dohody a nesmí být měněna, pokud se nejedná o písemnou verzi podepsanou oběma stranami.

Za obsah těchto webových stránek nenese kromě společnosti Sécheron SA odpovědnost žádná dceřiná firma společnosti Sécheron Hasler Group.